banerNutwNew

 

Konkurs Pięknego Czytania dla Seniorów.
Od 1 października czekamy na Wasze filmiki z przeczytanym fragmentem prozy lub poezji. Najlepsi otrzymają atrakcyjne nagrody.

Każdego roku 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, a październik uznawany jest za miesiąc Seniorów. Chcąc

jeszcze bardziej uaktywnić tę grupę społeczną (bardzo liczną w naszym mieście), przygotowaliśmy dla niej małą niespodziankę - Konkurs Pięknego Czytania. Celem jest uwrażliwianie osób w wieku 60+ na piękno żywego słowa, rozwijanie recytatorskich i artystycznych uzdolnień oraz utrwalanie nawyków czytelniczych. Konkurs startuje 1 października i potrwa do końca tego miesiąca. Polega on na nagraniu krótkiego filmiku z przeczytanym przez siebie fragmentem literatury pięknej. Najlepsze prezentacje wybierze komisja konkursowa, która zdecyduje, kto z uczestników konkursu otrzyma atrakcyjne nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowej Soli.
Szczegóły konkursu (warunki uczestnictwa, jego przebieg i informacje na temat danych osobowych) oraz kartę zgłoszeniową znajdziecie Państwo poniżej.

Regulamin Konkursu Pięknego Czytania
I. Informacje ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli, ul. Bankowa 3
2. Konkurs adresowany jest do seniorów (60 +)
II. Cele Konkursu:
1. Utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych
2. Uwrażliwianie na piękno żywego słowa
3. Kształcenie umiejętności pięknego czytania
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs ma charakter otwarty
2. Uczestnikami Konkursu może być każda osoba, która ukończyła 60 lat
3. Zgłoszenia przyjmowane będą mailowo od 1.10. do 31.10.2020 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. W tytule maila należy wpisać „Konkurs Pięknego Czytania”
5. Uczestnicy, zgłaszając się do Konkursu, zobowiązani są do wypełnienia Karty
Zgłoszeniowej i załączenia jej skanu (zdjęcia) wraz z plikiem zgłoszeniowym do
31.10.2020 (włącznie) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. Osoby, które przyślą pliki zgłoszeniowe lub kartę zgłoszeniową po 31.10.2020 nie będą
uwzględniane przez jury przesłuchujące
7. Karta Zgłoszeniowa zawiera zgodę na: przetwarzanie danych osobowych
uczestników, udostępnienie ich wizerunku dla potrzeb Konkursu, umieszczenie imion
i nazwisk na liście laureatów w internecie i w innych materiałach promocyjnych.
IV. Przebieg Konkursu:
1. Uczestnicy sami wybierają sobie książkę, której fragment chcą zaprezentować
2. Uczestnicy wysyłają do organizatora (do 31.10.2020) nagranie, na którym czytają wybrany przez siebie fragment;
3. Filmik wysłany na maila nie może mieć więcej niż 50 MB; jeśli filmik będzie zajmował więcej niż 50 MB uczestnik może zamieścić go w serwisie do wymiany plików WeTransfer i zamiast filmiku może przesłać maila z linkiem do WeTransfera;
4. Nagranie nie może mieć więcej niż 2 minuty i 30 sekund (łącznie) ale nie mniej niż 1 minutę i 30 sekund.
5. Na początku uczestnik musi się przedstawić, oraz podać tytuł i autora wybranej książki;
6. Dostarczone nagrania oceniać będzie komisja konkursowa
7. Nagrody w konkursie ufundowali: Urząd Miasta w Nowej Soli oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli
8. Wręczenie nagród odbędzie się 5 listopada 2020 roku podczas wieczoru poetycko muzycznego „Zaduszki z Noblistami” w MBP w Nowej Soli. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to nie pozwoli, gala zostanie przeniesiona na pierwszą połowę przyszłego roku lub nagrody będzie można odebrać indywidualnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Bankowej 3 w Nowej Soli. O sposobie wręczenia nagród organizator będzie informował na Facebooku Biblioteki i stronie internetowej MBP
9. Lista osób nagrodzonych zostanie umieszczona do 3 listopada br. na Facebooku Biblioteki oraz stronie internetowej Biblioteki.
VI. Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Nowej Soli (67-100), przy ul. Bankowej 3, NIP: 925-17-29-559 , dalej zwany także „Administratorem”. Administrator będzie prowadził operacje przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych uczestnika jest:
• wykonanie umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO),
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować
się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Z Inspektorem Ochrony Danych można
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez przez okresy wynikające z przepisów prawa. Dane będą archiwizowane zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi przez Administratora.
Pozyskane od uczestnika dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom
przetwarzającym je na zlecenie Administratora oraz organom lub podmiotom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom,
organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną
podstawę prawną.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto, informujemy, że uczestnik ma prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację.
Dane osobowe uczestnika nie będą profilowane.
 
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA

……………………………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko
……………………………………………………………………………………………………….
adres zamieszkania
………………………………………………………………………………………………………
numer telefonu
 
OŚWIADCZENIE
uczestnika Konkursu
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 995/46/WE i ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 666 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie mojego wizerunku przez organizatora konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, o którym mowa w regulaminie oraz opublikowanie danych i mojego wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych o konkursie w środkach masowego przekazu. Pouczony/a zostałem/am o dobrowolności podania danych i skutkach odmowy oraz o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu.
 

…………………………….                                 …………………………..
data                                                         czytelny podpis
 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework